Ban Chấp Hành

Board of Directors
Chức vụ
Position
Đẳng Cấp
Belt Level
Họ Tên
Full Name
Chủ tịch
President
Nguyễn Tấn Sĩ Phu
Phó chủ tịch miền Tây
West Vice President
Nguyễn Nathan
Phó chủ tịch miền Đông
East Vice President
Iulian Mihaescu
Tổng thư ký
Secretary
Trần Thái Bích
Thủ quỹ
Accountant
Trần Khải
Đại diện liên đoàn Calgary
Representative in Calgary
Nguyễn Trang
Đại diện liên đoàn Toronto
Representative in Toronto
Hồ Thanh Quang
Đại diện liên đoàn Mississauga
Representative in Mississauga
Lê Thuận
Đại diện liên đoàn Montreal
Representative in Montreal
Zongo David