Ban Chấp Hành

Board of Directors
Chức vụ
Position
Đẳng Cấp
Belt Level
Họ Tên
Full Name
Chủ tịch
President
Trần Thái Bích
Phó chủ tịch miền Tây
West Vice President
Jeremiah Jensen
Phó chủ tịch miền Đông
East Vice President
Trịnh Vĩnh Phong
Tổng thư ký
Secretary
Bassac Đường
Thủ quỹ
Accountant
Nguyễn Tiến Đắc
Đại diện liên đoàn Toronto
Representative in Toronto
Nguyễn Tấn Sĩ Phu
Đại diện liên đoàn Calgary
Representative in Calgary
Nguyễn Nathan
Đại diện liên đoàn Montreal
Representative in Montreal
Zongo David