Hội đồng võ sư / khảo thí

Council of Masters / Examination Board
Chức vụ
Position
Đẳng Cấp
Belt Level
Họ Tên
Full Name
Chủ tịch
President
Trần Văn Trung
Phó chủ tịch miền Tây
West Vice President
Nguyễn Hữu Tô Đồng
Phó chủ tịch miền Đông
East Vice President
Phạm Đình Tự
Tổng Thư Ký
Secretary
Nguyễn Cao Khanh
Thành viên
Member
Bùi Thị Tuyết Nga
Thành viên
Member
Hồ Thanh Quang
Thành viên
Member
Iulian Mihaescu