Training Schedule / Chương Trình Tập Luyện

Lớp Tự vệ Self defense level (3 months) – Ðấm thẳng – Ðấm lao – Ðấm móc – Ðấm múc – Ðấm lao quạt ngược – Ðấm móc phạt ngang – Ðấm thẳng bật ngược – Gạt tay lối 1,2,3,4 – Chém lối 1,2,3,4 – Ðá thẳng – Ðá quét – Ðá cạnh – Ðá tạt – Ðạp thẳng – […]