10 điều tâm niệm

Việt Võ Đạo sinh nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loạị Việt Võ Đạo sinh nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Đạọ Việt Võ Đạo sinh đồng tâm nhất chí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạọ Việt Võ Đạo sinh […]